Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Wiążąca rejestracja na wycieczkę jest dokonywana w formie pisemnej. Życzenia specjalne, rejestracje pod pewnymi warunkami lub ustne umowy dodatkowe są ważne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez organizatora wycieczki. Pisemna rejestracja stanowi ofertę umowy, która staje się prawnie wiążącą umową tylko z pisemnym potwierdzeniem organizatora. Każdy wnioskodawca jest solidarnie odpowiedzialny wobec organizatora za wypełnienie zobowiązań umownych zarejestrowanych przez niego osób.

Płatność / dokumenty podróży

Po rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie podróży oraz zaświadczenie o ubezpieczeniu turystycznym. Po otrzymaniu potwierdzenia/faktury podróży i zaświadczenia o ubezpieczeniu należy wpłacić zadatek w wysokości 20% ceny podróży. Pozostała kwota musi wpłynąć do organizatora najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Jeśli rezerwacja jest dokonywana w krótkim czasie, należy natychmiast zapłacić pełną cenę wycieczki.

Anulowanie podróży grupowej

Jeżeli minimalna liczba uczestników naszych wycieczek grupowych nie zostanie osiągnięta, organizator wycieczki może (ale nie musi) odstąpić od umowy na 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki. W takim przypadku organizator wyjazdu informuje o tym niezwłocznie klienta. Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny podróży. Dalsze roszczenia klienta są wykluczone.

Anulowanie wycieczek grupowych i indywidualnych

Jeżeli podróż jest znacznie utrudniona, zagrożona lub uszkodzona w wyniku działania siły wyższej, której nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, zarówno organizator wyjazdu jak i klient mogą rozwiązać umowę. Jeżeli umowa obejmuje transport powrotny, organizator wyjazdu jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków w celu powrotu podróżnego. Konsekwencje prawne wynikają z prawa.

Rezygnacja z podróży

Podróżny ma możliwość odstąpienia od umowy o podróż przed rozpoczęciem podróży. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji przez organizatora wycieczki lub biuro podróży. Ze względu na konieczność zachowania dowodów, zalecamy Państwu złożenie oświadczenia o rezygnacji z podróży na piśmie. Należne są następujące koszty rezygnacji: 20% ceny wycieczki w przypadku rezygnacji do 29 dni przed rozpoczęciem wycieczki, 40% w przypadku rezygnacji od 28 do 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki, 60% w przypadku rezygnacji od 13 do 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki, 80% w przypadku rezygnacji od 6 do 2 dni przed rozpoczęciem wycieczki, 80% w przypadku rezygnacji od 6 do 2 dni przed rozpoczęciem wycieczki; w dniu rozpoczęcia samej podróży, a także w przypadku rezygnacji z podróży lub w przypadku nie przybycia na miejsce 95% ceny wycieczki. Jeżeli klient nie zdąży na początek podróży, na połączenie lub nie może kontynuować podróży z powodu niekompletnych dokumentów podróży, uznaje się to za odstąpienie od umowy. Jeżeli koszty związane z rezygnacją z podróży są ewidentnie wyższe od podanych powyżej kosztów rezygnacji z wyjazdu, organizator wyjazdu może wystawić na nie rachunek.

W tym kontekście zalecamy, aby klient w każdym przypadku wykupił ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży!

Świadczenia

Opisy usług w broszurze lub tekście internetowym są decydujące dla usług, które mają być świadczone przez organizatora.

Zmiany w usługach i cenach

Organizator ma prawo do zmiany uzgodnionej treści umowy podróży z przyczyn prawnie dopuszczalnych. Zmiany i odchylenia poszczególnych usług turystycznych od uzgodnionej treści umowy podróży, które stają się konieczne po zawarciu umowy i które nie zostały spowodowane przez organizatora podróży, są dopuszczalne, o ile zmiany te lub odchylenia nie są istotne i nie mają istotnego wpływu na ogólny wygląd zarezerwowanej podróży.

Odpowiedzialność

Organizator odpowiada w ramach obowiązku staranności biznesmena za staranne przygotowanie podróży, staranny dobór usługodawców oraz za właściwe wykonanie uzgodnionych w umowie usług do maksymalnej wysokości trzykrotności ceny wycieczki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, za szkody powstałe z własnej winy lub z powodu nieprzestrzegania wskazówek pilota wycieczki. Właściwością miejscową sądu jest Brema.

Dokumenty podróży

Wszyscy uczestnicy z państw członkowskich UE potrzebują jedynie ważny dowód tożsamości lub porównywalny dokument. Obywatele innych krajów otrzymają od właściwego konsulatu informacje na temat niezbędnych dokumentów podróży.